Eğitimler

Standart Eğitimleri

Standard eğitimleri, kuruluşunuzun performansını arttırmaya yönelik politikalar oluşturmak, riskleri ele alarak azaltmak, kontrol süreçlerini planlamak ve prosesleri iyileştirmek için çözümler sunar.

Yönetim Sistemleri Standard Temel Eğitimi

Çevre, kalite, iş sağlığı ve güvenliği, enerji yönetim sistemi, müşteri memnuniyeti ve iletişimi şartlarını kapsayan eğitim programı kuruluşunuzun performansını ve verimini arttırmak için her bir standarda yönelik hedeflenen kazanım doğrultusunda sistemli çözümler sunmaktadır. 

Ne sağlar?

Standard eğitimleri, kuruluşunuzun performansını arttırmaya yönelik politikalar oluşturmak, riskleri ele alarak azaltmak, kontrol süreçlerini planlamak ve prosesleri iyileştirmek için çözümler sunar. Kuruluş çalışanları sistemin önemli bir parçasıdır.  Bu nedenle çalışanların yönetim sistemlerinin uygulanmasında sisteme katılımı / katkı sağlaması esastır.

  • Yönetim sisteminin getirdiği şartlara ve uygulamalara ilişkin farkındalık kazanma 
  • Kişisel / bireysel katkıları ile risk ve fırsatlara neden olma
  • Yetkinlik kazanma; yapılan işe özgü eğitim ve uzmanlığın kazanılması.
  • Çalışanların sisteme katılımı için yetkinlik geliştirme amaçlanmaktadır. (eğitim ile)
  • Kuruluşa nasıl uygulanacağına dair örnek çalışmalar ve uygulamalar ile çözüm üretir. 
  • Eğitimlere her kademe çalışanlar katılabilir.

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi

TS EN ISO 9001 standardı her tip ve büyüklükte kuruluşlar için müşteri şartları, yasal şartlar, çalışan memnuniyetinin yerine getirilmesi için ana unsurları tanımlar. Kuruluşun genel performansını arttırmaya yardımcı olurken, sürekli iyileştirmeyi destekler.

TS EN ISO 9001, yönetim sistemleri standardlarının temelidir. Bu standardı uygulayan kuruluşlar proseslerini müşteri ve mevzuat şartlarına uygun gerçekleştirme, risklerini yönetme, müşteri memnuniyetini sağlama gibi faydalar sağlar. Ayrıca bu standardı uygulamak kuruluşun güvenilirliğini arttırıp rekabet avantajı sağlar.

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi

TS EN ISO 14001 standardı her tip ve büyüklükte kuruluşlar için paydaşların şartları, yasal şartlar, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için ana unsurları tanımlar. Kuruluşun çevre performansını arttırmaya yardımcı olurken, sürekli iyileştirmeyi destekler.

TS EN ISO 14001, çevrenin korunması için önleyici bir yaklaşımı benimser. Çevresel etkilerin, bir yaşam döngüsü yaklaşımı kullanılarak, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin kontrol edilmesi esastır. Bu standardı uygulayan kuruluşlar proseslerini paydaş ve mevzuat şartlarına uygun gerçekleştirme, risklerini yönetme, olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi gibi faydalar sağlar. Ayrıca bu standardı uygulamak kuruluşun güvenilirliğini arttırıp rekabet avantajı sağlar.

TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi

TS ISO 45001 standardı her tip ve büyüklükte kuruluşlar için paydaşların şartları, yasal şartlar, çalışan sağlığının korunması ve iş yeri güvenliğinin sağlanması için ana unsurları tanımlar. Kuruluşun sağlık ve güvenlik performansını arttırmaya yardımcı olurken, sürekli iyileştirmeyi destekler.

TS ISO 45001, tehlike ve İSG risklerini, etkili önleyici tedbirler almak suretiyle ortadan kaldırmayı ve çalışanı korumayı benimser. Çalışanların tüm İSG süreçlerine katılımı ve çalışanlara danışma esastır. Bu standardı uygulayan kuruluşlar proseslerini paydaş ve mevzuat şartlarına uygun gerçekleştirme, risklerini yönetme, çalışanlarda yaralanma ve hastalıkların engellenmesi, güvenli ve sağlıklı iş yerlerinin sağlanması gibi faydalar sağlar. Ayrıca bu standardı uygulamak kuruluşun güvenilirliğini arttırıp rekabet avantajı sağlar.

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi

TS EN ISO 50001 standardı her tip ve büyüklükte kuruluşlar için paydaşların şartları, yasal şartlar, enerji verimliliğinin sağlanması için ana unsurları tanımlar. Kuruluşun enerji verimliliği arttırmaya yardımcı olurken, sürekli iyileştirmeyi destekler.

TS EN ISO 50001, enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dahil enerji performansının iyileştirilmesini benimser. Yenilenebilir enerji kullanımı, daha az sera gazı salınımı esastır. Bu standardı uygulayan kuruluşlar proseslerini paydaş ve mevzuat şartlarına uygun gerçekleştirme, risklerini yönetme, enerji tüketimini ve enerji maliyetlerini azaltma, enerji verilerinin etkin izlenmesi ile verimli enerji kullanımı gibi faydalar sağlar. Ayrıca bu standardı uygulamak kuruluşun güvenilirliğini arttırıp rekabet avantajı sağlar.

TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Temel Eğitimi

TS ISO 10002 standardı her tip ve büyüklükte kuruluşlar için müşteri ve çalışan memnuniyeti ve şikayetlerin ele alınması için ana unsurları tanımlar. Kuruluşun genel performansını arttırmaya yardımcı olurken, sürekli iyileştirmeyi destekler.

TS ISO 10002 standardı müşteri memnuniyetini ve bağlılığını benimser. Bu standardı uygulayan kuruluşlar şikayetleri ele alma proseslerini müşteri ve mevzuat şartlarına uygun gerçekleştirme, şikayetleri sistematik bir şekilde ele alma ve müşteri memnuniyetini sağlama gibi faydalar sağlar. Ayrıca bu standardı uygulamak kuruluşun güvenilirliğini arttırıp rekabet avantajı sağlar.

TS EN ISO 18295 Müşteri İletişim Merkezleri Temel Eğitimi

TS EN ISO 18295 standardı her tip ve büyüklükte kuruluşlar için işveren, müşteri ve çalışan şartları, yasal şartlar, müşteri hizmetinin verimli yerine getirilmesi için ana unsurları tanımlar. Kuruluşun genel performansını arttırmaya yardımcı olurken, sürekli iyileştirmeyi destekler.

TS EN ISO 18295 standardı iki bölümden oluşmaktadır; TS EN ISO 18295 -1, müşteri iletişim merkezleri (MİM) için hizmet gereksinimlerini belirtir. TS EN ISO 18295 -2, müşteri iletişim merkezlerinin (MİM) hizmetlerini kullanan kuruluşlar için şartları belirtir.

TS EN ISO 18295 standardları müşteri iletişim merkezleri ve bu hizmeti kullanan kuruluşlar için hizmet esaslarını sistematik olarak ele alır. Bu standardları uygulayan kuruluşlar müşteri ile iletişim proseslerini müşteri ve mevzuat şartlarına uygun gerçekleştirme, müşteri deneyim performansını arttırma, müşteri memnuniyetini sağlama gibi faydalar sağlar. Ayrıca bu standardı uygulamak kuruluşun güvenilirliğini arttırıp rekabet avantajı sağlar.

ISO 14040 ve 14044 Entegre Yönetim Sistemi

TS EN ISO 14040 ve 14044 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Eğitimi

TS EN ISO 14040 ve 14044 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Eğitimi

TS EN ISO 14040 ve 14044 standardları Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin (LCA – Life Cycle Assessment) uygulama prensiplerini, aşamalarını ve gereklerini tanımlar. Kuruluşun çevresel performansının iyileştirilmesine yardımcı olurken, sürdürülebilirlik çalışmalarını destekler.

TS EN ISO 14040 ve 14044 standardları yaşam döngüsünde çevre etkilerinin bilimsel olarak hesaplanmasını benimser. Yaşam döngüsü, bir ürün veya hizmetin hammadde alımından veya doğal kaynaktan üretiminden, nihai bertarafına kadar olan ardarda ve birbiri ile bağlantılı aşamalarıdır. Bu standardı uygulayan kuruluşlar ürünün çevresel beyanı, eko etiketleme, sürdürülebilirlik raporlarında kullanılmak üzere olası çevresel etkilerini belirler, izler, hesaplar, değerlendirir ve raporlar. LCA analiz raporları karbon ayak izi raporlamalarının temelini oluşturur ve kuruluşun çevreyi koruduğunun beyanı için araç olabilir. Ayrıca bu standardları uygulamak kuruluşun güvenilirliğini arttırıp rekabet avantajı sağlar.

Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi

TS EN ISO 14001 Çevre, TS EN ISO 9001 Kalite, TS ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği şartları çerçevesinde “ISO Yüksek Seviyeli Yapı” çatısında Entegre Yönetim Sistemlerinin unsurlarını tanımlar. Kuruluşun genel performansını arttırmaya yardımcı olurken, sürekli iyileştirmeyi destekler.

ISO/IEC Directives Part 1/Annex SL’de verilen “ISO Yüksek Seviyeli Yapı” yönetim sistemlerinin ana unsurlarını tanımlar. Entegre Yönetim Sistemi 

bütün yönetim sistemi standardları için ortak bir yapı oluşturur. Kuruşulun EYS kurması ortak risklerini yönetme, diğer yönetim sistemlerinin entegre kurulması ve uygulanmasında kolaylık sağlar.

Yönetim Sistemleri Kuruluş İçi Denetçi Eğitimi

Yönetim sistemlerinin performansını arttırmak, sürekli iyileşme için sistemin etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. “İç denetim”, kuruluşun kurduğu yönetim sistemlerinin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek için yerine getirmesi gereken bir standard şartıdır. Bu şartı yerine getirmek için kuruluşların sistematik, bağımsız, dokümante edilmiş kuruluş içi denetimi gerçekleştirmeleri ve bunu eğitim almış, yetkin denetçilerle yapmalıdır. 

Bu ihtiyacı karşılamak üzere TS EN ISO 19011 Yönetim sistemlerini denetleme kılavuzu standardı kapsamında denetim ve denetçi kriterleri hakkında bilgi sağlanır, Kuruluşta iç denetim uygulamalarına yönelik örnek çalışmalar ve iç denetçi yetiştirilmesine yöneliktir. 

Kalite Yönetim Sistemi’ni iyileştirebilme yetkinliğini kazandırmak.

Yönetim Sistemleri Standard Workshopları

Yönetim sistemleri standardının herhangi bir şartının daha derinlemesine incelenmesi kuruluşların sistemi daha verimli kurması, uygulamaya geçirmesi ve dürdürmesi için gereklidir. 

Workshoplarda çalışılmak istenen standard şartları veya konuları üzerinden, Hatice Bektaş Danışmanlık’ın mentörlüğünde tartışma ve fikir alışverişi için sınıf ortamı sağlanır. Yönetim Sistemleri İçin Boşluk Analizi, Çevre Boyutları, Yaşam Döngüsü Yaklaşımı, Proses Yönetimi, vb konular üzerinde ortak çalışma yürütülür. 

Farklı konularda çalışmak için lütfen iletişime geçin.

“Sürdürülebilir Orman Yönetimi Belegelendirme Programı, PEFC” Bilgilendirme Eğitimi

Sürdürülebilir Orman Yönetimi konusunda uluslararası orman belgelendirme onay programı (PEFC) hakkında bilgi sağlanır. İki aşamalıdır; birinci aşamada orman ürünlerine özel üretim programı geliştiren ormanların belgelendirilmesi esastır. İkinci aşamada ise orman ürünleri kullanarak üretim yapıldığında hammaddenin belli bir payını sürdürülebilir orman belgeli kaynaktan temin etmeyi öngörür.

Dr. Hatice Bektaş Kimdir?

26 yıllık tecrübe.

Kurumsal denetim, eğitim ve standardizasyon alanında 26 yıllık tecrübesine, akademik öğrenimin yanı sıra akredite koçluk ve MEB onaylı ÇDD yaratıcı drama eğitimenliğini de dahil eden yönetici koçu, kurumsal eğitmen ve danışmandır.
Dr. Hatice Bektaş
Yönetici koçluğu, Kurumsal eğitim ve danışmanlık.